• Regulamin sklepu

|REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.BHP-PROTECT.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.bhp-protect.pl. Sklep prowadzi BHP-PROTECT S.C. z siedzibą w Komornikach.
2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: sklep@bhp-protect.pl;
b. numeru telefonu: +48 61 813 12 90,
c. formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu internetowego.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.
4. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również
Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją poniżej), z
zastrzeżeniem przypadków gdzie wyraźnie zastrzeżono inaczej.

II. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie dużą literą oznaczają:

a. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;
b. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie
Internetowym;
c. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
d. Konto – Usługa realizowana na rzecz Klienta drogą elektroniczną, polegająca na przydzieleniu
danemu Klientowi dostępu do wydzielonej część w ramach Sklepu Internetowego, za pomocą
którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w tym
składać Zamówienia i śledzić ich status zgodnie z niniejszym Regulaminem;
e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową jak również
Przedsiębiorca korzystającym z praw przysługujących konsumentowi, zgodnie z dalszą definicją;
f. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie;
g. Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna
będąca Klientem, zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących Konsumentom na gruncie
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;
h. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z
wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi;
i. Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, którego opis jest
dostępny każdorazowo przy każdym z prezentowanych produktów;
j. Przewoźnik – każdy podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Produkty (także w przypadku dostawy Produktów do Paczkomatu);
k. Regulamin – dokument o niniejszej treści;
l. Sklep/Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy pod adresem: www.bhp-protect.pl;
m. Sprzedawca BHP-PROTECT S.C. z siedzibą w Komornikach, ul. Lubońska 7, 62-052 Komorniki, NIP: 7773402885, REGON: 524669795;
n. Strony – Klient oraz Sprzedawca łącznie;
o. Trwały nośnik – trwały nośnik w rozumieniu nadanym przez Ustawę o prawach konsumenta;
p. Umowa sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
q. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną;
r. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827 ze zm.);
s. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);
t. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

2. Sprzedawca może wprowadzać definicje innych pojęć również bezpośrednio w treści Regulaminu.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej (e-mail),
c. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, chyba że na stronach Sklepu wskazano
inaczej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
e. program do odczytu plików w formacie PDF.
2. Ponadto w celu korzystania z niektórych Usług lub funkcjonalności Sklepu Internetowego lub korzystania z nich w pełny sposób, konieczna może być właściwa konfiguracja urządzenia oraz wyrażenie zgody na dostęp do usług lokalizacji w przeglądarce internetowej i/lub urządzeniu z którego Klient korzysta oraz zapewnienie dostępu przeglądarki do tych usług, zgodnie z informacją prezentowaną w Sklepie.
3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie Internetowym może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
4. Sprzedawca korzysta w Sklepie Internetowym z plików ,,cookies”, których stosowanie ma na celu w
szczególności poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego czy dostarczenie Usług.
Zasady wykorzystania plików ,,cookies” wraz z określeniem celów ich wykorzystania zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności i wykorzystania plików ,,cookies” dostępnym w Sklepie Internetowym.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
6. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku
osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrom osobistym Sprzedawcy, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Sprzedawcy.

SPRZEDAŻ

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Produktach na stronach internetowych Sklepu, wskazując głównie ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również inne treści dostępne w Sklepie Internetowym, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad, z zastrzeżeniem zdań kolejnych. Sprzedawca może prezentować również w Sklepie Internetowym Produkty będące np. towarami używanymi, w tym przykładowo nieposiadającymi określonych cech czy właściwości. Sprzedawca może prezentować te Produkty w szczególności z wykorzystaniem dostępnego w Sklepie działu ,,Outlet”. W przypadku Produktów będących towarami używanymi i podobnymi, które mogą odbiegać od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 i 3 Ustawy o prawach Konsumenta, Klient będący Konsumentem podczas składania Zamówienia na Produkt odbiegający od wymogów zgodności z umową wskazanych w niniejszym ustępie, wyraźnie i odrębnie akceptuje brak konkretnej cechy Produktu.
3. Wszystkie Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5. Klient może dokonać Zamówienia bezpośrednio w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem jego
infrastruktury (formularz Zamówienia).
6. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zarówno przez Klientów posiadających Konto i po zalogowaniu do niego jak również przez Klientów nieposiadających Konta (Zamówienie bez rejestracji).
7. Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym – z wykorzystaniem formularza Zamówienia, zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
8. Oferta Klienta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi będącemu Konsumentowi oraz
będącemu Przedsiębiorcą korzystającemu z praw przysługujących konsumentowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku - na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres – według swojego wyboru.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
11. Odrębne zasady dotyczące składania oraz realizacji Zamówień przez Klientów będących Przedsiębiorcami określają Postanowienia odrębne dla Przedsiębiorców regulowane pkt. XVIII i XIX niniejszego Regulaminu.

V. ZAMÓWIENIE E-MAILOWE ORAZ TELEFONICZNE

1. Sprzedawca dopuszcza również możliwość składania Zamówień w Sklepie internetowym telefonicznie oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mailowo).
2. Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów poniżej, do Zamówień składanych telefoniczne oraz przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) zastosowanie znajdują pozostałe zapisy niniejszego
Regulaminu.
3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub e-mailowo następuje
godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. W celu złożenia Zamówienia w tym trybie, Klient powinien w szczególności, kontaktując się ze Sprzedawcą, pod numerem lub adresem e-mail wskazanym w pkt. I niniejszego Regulaminu oraz w Sklepie internetowym:
a. podać nazwę oraz symbol Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej
Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności – spośród
podanych na stronie internetowej Sklepu,
c. podać dane wymagane przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i
nazwisko, miejsce zamieszkania/adres dostawy oraz adres e-mail.
5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości ofert lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej (e-mail) wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia na Trwałym nośniku.
7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, o którym mowa w ust. 6 powyżej (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA – DOSTAWA

1. Dostawa Produktów jest ograniczona terytorialnie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ewentualna dostawa Produktów poza obszar wskazany w ppkt. 1 powyżej może być realizowana po
wcześniejszym ustaleniu tego wraz z warunkami oraz kosztami ze Sprzedawcą. W tym celu Klient
kontaktuje się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w pkt. I Regulaminu.
3. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4. Z zastrzeżeniem ppkt. 1 powyżej, Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych
Produktów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem operatora pocztowego;
c. dostarczone do Paczkomatu;
d. spedycja własna – transport własny Sprzedawcy;
e. odbiór osobisty z punktu odbioru Sprzedawcy (wskazanego przez Sprzedawcę) – po
wcześniejszym ustaleniu jego terminu, miejsca oraz zasad ze Sprzedawcą. W przypadku tej formy
dostawy Klient jest proszony o skontaktowanie się ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.
5. Z uwagi na specyfikę Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym (w tym w szczególności różne gabaryty towarów), formy dostawy w zależności od wybranego Produktu lub Produktów mogą się różnić.
6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.
7. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 4.
8. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
9. Produkty mogą być dostarczane do Klienta bezpośrednio z magazynów Sprzedawcy, jak również z innych miejsc, tym bezpośrednio z magazynów producentów czy importerów, co nie wpływa na zasady realizacji Zamówień, jak również prawa i obowiązki Stron Umowy Sprzedaży.
10. Sprzedawca może (w tym okazjonalnie czy czasowo) wprowadzić odrębne zasady czy formy dostaw, w tym przykładowo określić wartość Zamówienia od którego wybrane lub wszystkie formy dostaw mogą być dla Klienta bezpłatne oraz ich zasady. Informacje takie prezentowane są na stronach Sklepu Internetowego.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich oraz euro – zgodnie z wyborem przez Klienta wersji językowej strony.
2. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami, Sprzedawca może posługiwać się cenami netto. W takim przypadku do ceny netto, Przedsiębiorca musi każdorazowo doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.
3. W ceny Produktów prezentowane w Sklepie nie są wliczone koszty dostawy obciążające Klienta zgodnie z postanowieniami działu VI Regulaminu.
4. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. płatność elektroniczna – z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznych operatorów płatności zgodnie z informacjami w Sklepie internetowym. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia;
b. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia. W przypadku tej formy zapłaty, Sprzedawca może przekazać Klientowi jeszcze przed dokonaniem płatności odpowiedni dokument związany z rozliczeniem, w tym fakturę proforma czy fakturę zaliczkową;
c. płatność z wykorzystaniem mechanizmu płatności odroczonej PayPo – ofertowanej przez PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za Zamówienie od operatora tej formy płatności, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia;
d. gotówką za pobraniem - płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy. W tym przypadku
realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez
Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i jego skompletowaniu;
e. płatność gotówką lub płatność kartą przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkt wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy w terminie ustalonym przez Strony;
f. płatność w systemie ratalnym lub płatność w systemie leasingowym. System ratalny oraz leasingowy oferowany jest przez zewnętrzne podmioty finansujące – zgodnie informacją w
Sklepie internetowym. W przypadku tych form płatności realizacja Zamówienia rozpoczęta
zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego
skompletowaniu, niezależnie od otrzymania płatności od podmiotu finansującego płatności za
Zamówiony przez Klienta Produkt lub Produkty.
5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z anulowaniem oraz brakiem realizacji Zamówienia. Brak płatności przez Klienta jest równoznaczne z brakiem rezerwacji towaru.
6. Dostępne do wyboru przez Klienta sposoby zapłaty mogą być uzależnione od Produktu, jego wartości, wybranej przez Klienta formy Zamówienia czy dostawy Produktu.
7. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu obejmujące Zamówione Produkty w formie elektronicznej – na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie internetowym, Sprzedawca może umieścić również dowód zakupu w ramach Konta Klienta. Klient wyraża zgodę na przekazanie mu dowodu zakupu w formie elektronicznej.
8. Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej płatności.

VIII. OUTLET

1. Sprzedawca może prezentować w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności w ramach
podstrony/działu ,,Outlet” Produkty, które będące w szczególności końcówkami kolekcji, ostatnimi
sztukami lub poprzednimi modelami danych Produktów.
2. W ramach Outletu prezentowane mogą być również Produkty będące towarami, których cechy mogą odbiegać od wymogów zgodności z Umową, określonych w art. 43b ust. 2 i 3 Ustawy o prawach
konsumenta. W takim przypadku zastosowanie znajdują zapisy pkt. XIV Regulaminu.
3. W pozostałym zakresie do Produktów prezentowanych w ramach Outletu zastosowanie mają pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

USŁUGI

IX. USŁUGI – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie przez Klienta z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Główną Usługą oraz funkcjonalnością w Sklepie Internetowym jest udostępnienie możliwości składania Zamówienia z wykorzystaniem interaktywnego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. Usługa polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie jest świadczona przez czas określony – do momentu wysłania przez Klienta Zamówienia z wykorzystaniem tego formularza (skorzystania z formularza).
3. Klient Sklepu ma możliwość przeglądania i wyszukiwania treści dostępnych na jego stronach. Treści takie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści dostępne w Sklepie mogą być również prezentowane w ramach tematycznego bloga w (dalej jako: ,,Blog”).
4. Usługa polegająca na przeglądaniu i wyszukiwaniu treści jest świadczona przez czas określony - do momentu zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
5.Treści prezentowane w ramach Bloga mają charakter ogólny, tematyczny ale też jedynie poglądowy. Prezentowane są w ramach subiektywnie dobranych przez ich autora kryteriów. Nie powinny być one traktowane jako oferta, doradztwo, rekomendacje czy podobne.
6. Klient ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, zasady zakładania oraz prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym określa pkt. XI Regulaminu.
7. Klient może otrzymywać od Sprzedawcy informacje handlowe w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i numer telefonu – w formie komunikatów SMS (Usługa Newsletter) – zgodnie z pkt. XII Regulaminu.
8. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą, jak również Usługa polegająca na udostępnieniu innych formularzy, o których mowa poniżej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta z wykorzystaniem formularza.
9. Sprzedawca może udostępniać również w Sklepie internetowym inne formularze umożliwiające kontakt Klientowi, w tym kontakt w określonym celu – jak przykładowo zapytanie o konkretny Produkt czy formularz inicjujący kontakt telefoniczny.
10. Sprzedawca udostępnia również formularz pozwalający Klientowi na złożenie zapytania o możliwość uzyskania od Sprzedawcy rabatu czy innej promocyjnej oferty tj. ,,Formularz negocjacji ceny”. Jeśli Sprzedawca nie wskazał wyraźnie inaczej w Sklepie Internetowym Formularz negocjacji ceny, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie służy składaniu przez Klientów ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. zapytanie przesłane przez Klienta nie będzie traktowane jako oferta w rozumieniu tych przepisów.
11. Formularze, o których mowa w ppkt. 9 i 10 powyżej nie stanowią środków komunikacji online w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 3a Ustawy o prawach konsumenta.
12. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych oraz subiektywnych wypowiedzi odnoszących się do Produktu. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
13. Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji dodawanych wypowiedzi (opinii, komentarzy czy jakichkolwiek innych wypowiedzi), w szczególności nie weryfikuje ich pod kątem tego czy pochodzą one od Klientów, którzy nabyli oraz korzystali z Produktów. W Sklepie internetowym mogą być również prezentowane opinie/inne wypowiedzi zamieszczone na zewnętrznych platformach np. Google lub z nich pochodzące. Sprzedawca nie zbiera samodzielnie tych opinii ani nimi nie zarządza, podmiotem odpowiedzialnym za te opinie jest każdorazowo platforma zewnętrzna, na której zostały dodane.
14. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony - czas dodania i prezentowania opinii. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Treść wypowiedzi nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
15. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę (licencja), w tym w szczególności jej utrwalanie w pamięci komputera, publiczne wykonywanie, zwielokrotniania i rozpowszechnianie w taki sposób aby każdy miał do niej dostęp, w tym w szczególności z wykorzystaniem sieci internetowej, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
16. Ww. licencja uprawnia Sprzedawcę do sublicencji i nie jest ograniczona terytorialne.
17. Zapisy ppkt. 15 i 16 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie do innych treści umieszczanych przez Klienta w Sklepie internetowym, w tym w szczególności w ramach Konta w Sklepie.
18. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

X. KONTO

1. Klient ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym.
2. Założenie i prowadzenie Konta jest nieodpłatne.
3. Konto zawiera dane podane przez Klienta i jego historię zakupową czy status Zamówień, jak również może również zawierać inne informacje.
4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie Internetowym.
5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
6. Sprzedawca umożliwia również Klientom możliwość zarejestrowania się z Sklepie internetowym z wykorzystaniem konta takiego Klienta w zewnętrznych portalach takich jak Facebook.com. Klient, który rejestruje się do Konta w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem konta na portalu zewnętrznym udostępnia w Sklepie Internetowym określone dane z konta w portalu zewnętrznym.
7. Klient jest zobowiązany do wprowadzania w Sklepie Internetowym, w tym w formularzu rejestracyjnym Konta wyłącznie danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, nieprowadzających w błąd oraz do niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych lub dokonywania samodzielnie zmiany tych danych za pomocą dostępnych w Koncie funkcjonalności.
8. W celu poprawnego zakończenia rejestracji Konta, Klient może zostać również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail lub wiadomości SMS, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie.
9. Ten sam Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
10. Posiadanie Konta nie jest warunkiem składania Zamówień w Sklepie Internetowym.

XI. NEWSLETTER

1. Klient może otrzymywać od Sprzedawcy informacje o charakterze handlowym (według swojego wyboru) w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i numer telefonu – w formie komunikatów SMS (Usługa Newsletter).
2. Zapis do Newslettera jest dobrowolny.
3. Usługa Newslettera jest nieodpłatna.
4. W celu zapisu do Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu lub aktywować odpowiednie pole w Sklepie internetowym, w tym w szczególności w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
5. Newsletter może być przesyłany do Klienta – według jego wyboru w formie Newslettera SMS lub e-mail. W przypadku wyboru opcji Newslettera SMS – wiadomości są przesyłane za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych obsługujących odbiór komunikatów SMS, na podany przez Klienta numer telefonu.
6. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
7. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail lub numeru telefonu z subskrypcji Newslettera.
8. Treści przesyłane w ramach Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

XII. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ICH ZAWIESZENIE

1. W stosunku do Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, w tym w szczególności prowadzenia Konta, jak również rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, oraz innych Usług oferowanych w Sklepie internetowym, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Klienta danych, jak również w przypadku:
a. Naruszenia przez takiego Klienta Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasady
dobrych obyczajów;
b. gdy działania lub zaniechania Klienta wpływają negatywnie na dobre imię Sprzedawcy lub w inny sposób szkodzą Sprzedawcy.
2. Z zastrzeżeniem i uwzględnieniem praw przysługujących Konsumentowi na gruncie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Sprzedawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, również w stosunku do Klientów nie będących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 1 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń.
3. Sprzedawca może również rozwiązać Umowę o świadczenie Usług, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a. w przypadku zmian w zakresie świadczonych w Sklepie internetowym Usług, w tym w
szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, technologicznymi czy technicznymi,
w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu
internetowego czy poszczególnych Usług, jak również zmian polegających na zakończeniu
świadczeniu danej Usługi, jej zmianie czy też wprowadzeniu nowych usług czy funkcjonalności,
jak również konieczności usprawnienia Usług, funkcjonalności lub działania Sklepu
internetowego, zapobieganie nadużyciom oraz konieczności spowodowanej względami
bezpieczeństwa;
b. w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz ich
interpretacji/wykładni;
c. w przypadku wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub
innego typu instytucje mające wpływ na zapisy świadczone Usługi czy też prawa i obowiązki Stron, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu
instytucje;
d. w przypadku gdy Konto danego Klienta pozostaje nieaktywne przez okres min. 5 lat.
4. Wezwanie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, jak również informacji o zawieszeniu świadczenia Usług lub ich wypowiedzeniu, kierowane może być do Klienta droga elektroniczną za wiadomości wysłanej na adres wskazany w Koncie lub za pomocą komunikatów w Sklepie, w tym komunikatów wyświetlanych w Koncie.

ODSTĄPIENIE, REKLAMACJE, POZASĄDOWE SPOSOBY ZAKOŃCZNIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach konsumenta.
2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Klient może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy samodzielnie bądź skorzystać z wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronach Sklepu.
4. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem dalszych zapisów art. 28 Ustawy o prawach konsumenta, w tym dotyczących Umów obejmujących wiele towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach.
5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta drogą elektroniczną prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, jest wyłączone m.in. w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
d. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
e. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;
f. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami Ustawy o prawach konsumenta.
10. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
13. W celu uniknięcia wątpliwości, przez Konsumenta na potrzeby zapisów niniejszego punktu dotyczących konsumenckiego prawa do odstąpienia od Umowy, rozumie się także Przedsiębiorców korzystających z praw przysługujących konsumentowi do których znajdują zastosowanie powyższe zapisy.
14. Sprzedawca przesyła Konsumentowi fakturę korygującą w formie elektronicznej – na adres Konsumenta podany podczas składania Zamówienia.

XIV. REKLAMACJA PRODUKTÓW, GWARANCJA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt zgodny z treścią Umowy.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi za brak zgodności Produktu z Umowy na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
3. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych w obrocie z Przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.
4. Sprzedawca zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową o których mowa w art. 43b ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
5. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsumentowi albo Przedsiębiorcy korzystającemu z praw przysługujących konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
6. Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi, w przypadku realizacji przysługujących mu uprawnień z uwagi na brak zgodności Towaru z Umową, udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbiór Towaru następuje na koszt Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: BHP-PROTECT S.C., ul. Lubońska 7, 62-052 Komorniki, na adres poczty elektronicznej: sklep@bhp-protect.pl, lub za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.
8. Klient proszony jest o dołączenie do reklamowanego Produktu w miarę możliwości jego dowodu zakupu, co może ułatwić i przyspieszyć proces reklamacji.
9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi.
10. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
11. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta lub innego podmiotu trzeciego. W przypadku, gdy dany Produkt posiada gwarancje, o której mowa w zdaniu poprzednim, zasady takiej gwarancji ustala każdorazowo sam gwarant. Sprzedawca informuje o istnieniu tej gwarancji w Sklepie internetowym.

XV. REKLAMACJA USŁUG

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z jego z Usług lub funkcjonalności - przypadku ich niezgodności z Umową.
2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres BHP-PROTECT S.C., ul. Lubońska 7, 62-052 Komorniki, na adres poczty elektronicznej: sklep@bhp-protect.pl, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.
3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.

XVI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument m.in.:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych.
4. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

POSTANOWIENIA ODRĘBNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu wprost wyłączających zastosowanie poniższych zapisów, w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą, zastosowanie do stosunków pomiędzy nim a Sprzedawcą, w tym w szczególności do składanych przez niego Zamówień zastosowanie znajdują poniższe zastrzeżenia:

XVII. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Strony wyłączają zastosowanie pomiędzy nimi wzorców umów lub podobnych zasad (w szczególności ogólnych warunków, regulaminów czy innych wzorców umownych) stosowanych przez Przedsiębiorcę.
2. Sprzedawca może uzgodnić z Przedsiębiorcą indywidualne zasady składania i realizacji Zamówień. W przypadku gdy Sprzedawca nie wskazał inaczej, do zamówienia jakichkolwiek towarów u Sprzedawcy, w tym w zarówno Zamówień składanych z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, jak również wszelkich umów zawieranych ze Sprzedawcą zastosowanie mają zapisy niniejszego Regulaminu.
3. O ile Sprzedawca nie wskaże dla konkretnego zamówienia Produktu inaczej, zamówienie Produktów, przez Przedsiębiorcę przebiegają następująco:
a. Przedsiębiorca w formie akceptowanej przez Sprzedawcę, występuje do Sprzedawcy z
zapytaniem o przedstawienie oferty – propozycji handlowej dotyczącej możliwości zawarcia
Umowy sprzedaży konkretnego Produktu lub Produktów będących w ofercie handlowej
Sprzedawcy, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Przez ofertę w rozumieniu zdania poprzedniego
nie należy rozumieć oferty w znaczeniu nadanym temu pojęciu w Kodeksie cywilnym.
b. Przedsiębiorca w zapytaniu, o którym mowa w lit. a powyżej, musi wskazać w szczególności:
- swoje dane takie jak: dokładane dane firmy (nazwa), adres, numer NIP, adres dostawy oraz e-
mail.
- podać nazwę Produktu spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu lub
w innych informacjach handlowych Sprzedawcy oraz ich liczbę.
- wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności
akceptowanych przez Sprzedawcę.
c. Sprzedawca w odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w lit. b powyżej przedstawia
Przedsiębiorcy w formie przez siebie wybranej propozycje handlową dotyczącą sprzedaży
wskazanych przez Przedsiębiorcę Produktów, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stanowi ona
oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
d. Przedsiębiorca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym mowa powyżej, składa ofertę.
e. Sprzedawca może według swojego wyboru przyjąć lub odrzucić ofertę. W przypadku przyjęcia
oferty Klienta, Sprzedawca prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia oferty wraz z fakturą
proforma obejmująca zamawiane Produktu wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi
dodatkowymi kosztami – w tym momencie zostaje zwarta Umowa sprzedaży.
f. W przypadku braku przyjęcia przez Sprzedawcę oferty Klienta, o której mowa w lit. d powyżej, o którym w formie jednoznacznego oświadczenia w terminie 30 dni przyjmuje się, że Sprzedawca ofertę odrzucił - tj. art. 682 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4. W przypadku gdy Sprzedawca wskaże, że dany Produkt jest Produktem na specjalne zamówienie lub jego termin realizacji jest dłuższy niż 30 dni (zamówienia z wydłużonym terminem realizacji), Sprzedawca na etapie zawierania Umowy sprzedaży z Przedsiębiorcą, wskazuje jedynie orientacyjny termin realizacji takiego zamówienia oraz jego dostawy. Ostateczny termin realizacji i dostarczenia takiego zamówienia może ulec przedłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę w formie przez siebie wybranej. Sprzedawca może również zaproponować w takim przypadku produkt zamienny, a Strony mogą ustalić zasady realizacji zamówienia takiego Produktu zamiennego.
5. Zmiana terminu realizacji, o którym mowa w ppkt. powyżej w przypadku jej dokonania w procedurze, o której tam mowa, nie stanowi naruszenia warunków umowy Stron, a Przedsiębiorcy nie przysługują z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia, co akceptuje.
6. W przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem formularza Zamówienia udostępnianego bezpośrednio w Sklepie internetowym, jeśli Strony nie ustalą indywidualnie inaczej, zastosowanie mają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności za zamówiony Produkt. Dotyczy to również możliwości wymagania dokonania przedpłaty w całości albo w części za Produkt i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.
8. Z chwilą wydania Produktu Przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, a Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika. Jeśli Sprzedawca inaczej nie wskazał wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do Przedsiębiorcy ponosi Przedsiębiorca.
9. W przypadku odbioru Produktu przez Przedsiębiorcę, własność Produktów przechodzi na niego z chwilą ich wydania (z zastrzeżeniem jednak zapisu pkt. VII ppkt. 8 Regulaminu), z tą chwilą przechodzą na Przedsiębiorcę również korzyści i ciężary związane z Produktami oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. W przypadku tej formy dostawy, odbiór, w tym załadunek i jego koszty leżą pod stronie Przedsiębiorcy.
10. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem Przewoźnika, Przedsiębiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, iż w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika.
11. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
12. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Produkty w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych z tym związanych.
13. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków komunikacji przypisanych do Przedsiębiorcy lub znajdujących się pod jego kontrolą (w szczególności nr telefonów, adres e-mail) uważa się za pochodzące od Przedsiębiorcy i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Przedsiębiorcę oraz Sprzedawcę.
14. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą zamówionych Produktów, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć takiemu Klientowi inny termin dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia nieodebrania Produktu. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Produktów, w tym kosztów magazynowanie Produktu oraz innych kosztów, w tym o których mowa w niniejszym punkcie oraz kosztu wysyłki Produktu.

XVIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Produktu niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Produktu, etykietach, jego instrukcji czy niezgodnie z jego przeznaczeniem czy specyfiką.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy sprzedaży lub jakichkolwiek innych umów czy zobowiązań względem Przedsiębiorcy jest ograniczona w granicach dopuszczalnych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do kwoty stanowiącej równowartość połowy wartości netto nienależycie wykonanego lub niewykonanego zobowiązania. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości netto nienależycie wykonanego lub niewykonanego zobowiązania, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość połowy wartości ostatniego Zamówienia Przedsiębiorcy przed zgłoszeniem przez niego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania przez Sprzedawcę, a gdy tego nie można również ustalić do kwoty 1 000 złotych.
4. Sprzedawca nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż ta określona w niniejszej Umowie, z tytułu Umów Sprzedaży/Zamówień lub dostaw (wyraźnej bądź dorozumianej) lub z nimi związanych, jak również z tytułu szkody wyrządzonej Przedsiębiorcy lub osobie trzeciej czynem niedozwolonym.
5. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktów lub innej związanej z Produktem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży, spowodowane siłą wyższą, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili zawarcia Umowy sprzedaży nie mogły być przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności niezależne od Sprzedawcy, w szczególności takie jak: epidemia, wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, nowe przepisy prawne, strajki.
7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą (umowne prawo odstąpienia). Sprzedawca może zrealizować prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu może być skierowane do Przedsiębiorcy poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia lub przekazania go w drodze odpowiedniego komunikatu wyświetlanego w Sklepie Internetowym.
8. O ile Strony Umowy sprzedaży nie ustalą inaczej, w przypadku Umowy sprzedaży Produktów, których cena wyrażona została w Euro lub w innej walucie, w szczególności w ofertach, cennikach czy innych informacjach, Sprzedawca wystawi fakturę w polskich złotych według kursu sprzedaży NBP danej waluty z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, zastrzeżeniem zdania kolejnego. W przypadku gdy dla danego Zamówienia Sprzedawca uprzednio wystawił fakturę proforma, to faktura jest następnie wystawiana w tej samej walucie jaka została wskazana w ramach faktury proforma.
9. W przypadku płatności w innej walucie niż złoty polski, Sprzedawca może wymagać aby płatność była realizowana na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze.
10. Oprócz innych przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie, w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedawca, będący usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może wypowiedzieć Przedsiębiorcy, będącemu usługobiorcą, umowę uregulowaną przepisami Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia lub przekazania go w drodze odpowiedniego komunikatu wyświetlanego w Sklepie Internetowym.
11. Jeśli Sprzedawca nie wskazał inaczej, termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę.
12. Jeśli Sprzedawca nie wskaże inaczej na etapie zawierania Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia – w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
13. Sprzedawca może uzgodnić z Przedsiębiorcą, że zapłata za Zamówienie nastąpi po realizacji Zamówienia (jego dostawie) lub ustalić, że wyłącznie wskazana przez niego część zapłaty nastąpi po takiej realizacji.
14. Jeśli Sprzedawca nie wskazał inaczej, zapłata za Zamówienie następuje przelewem, na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze. W przypadku opóźnienia Przedsiębiorcy w płatności ceny, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie.
15. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy sprzedaży lub wstrzymania się z wykonaniem Umowy Sprzedaży lub konkretnej dostawy części Zamówienia (w przypadku gdy Zamówienie miało być dostarczane częściami), w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Przedsiębiorcę z jego zobowiązań, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, Sprzedawca ma możliwość wstrzymania dostaw Produktów oraz odmowy przyjmowania Zamówień. O rozwiązaniu Umowy sprzedaży lub wstrzymaniu się z wykonaniem Umowy sprzedaży lub konkretnej dostawy Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę drogą telefoniczną lub e-mailową.
17. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia, pod ostatni wskazany adres.
18. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z Umowy sprzedaży oraz wszelkich transakcji Sprzedawcy z Przedsiębiorcą podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich właściwych dla siedziby Sprzedawcy oraz prawu polskiemu.
19. Jeżeli Przedsiębiorca nie wskaże inaczej to faktura VAT, jak również inne dokumenty oraz korespondencja związana z zawarciem oraz realizacją Umowy sprzedaży oraz innej transakcji pomiędzy nim a Sprzedawcą, będą przesyłane przez Sprzedawcę na adres e-mailowy, z którego Przedsiębiorca kierował do Sprzedawcy korespondencje.
20. W przypadku gdy Sprzedawca wskaże, że dany Produkt jest Produktem na specjalne zamówienie lub jego termin realizacji jest dłuższy niż 30 dni (zamówienia z wydłużonym terminem realizacji), Sprzedawca do dnia dostawy Produktu będzie uprawniony do dokonania waloryzacji jego ceny o wartość miesięcznego wskaźnika inflacji tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i zamieszczonego na stronie tego Urzędu, w danym miesiącu.
21. Waloryzacja następuje przez powiadomienie e-mailowe Przedsiębiorcy i nie wymaga zmiany Umowy sprzedaży. Cena zmieniona po powyższej waloryzacji będzie stanowić cenę Produktu dla celów Umowy sprzedaży. Zwaloryzowana stawka ceny zostanie wskazana na fakturze VAT.
22. Jeśli wskaźnik inflacji nie ulegnie zmianie lub zmiana ta będzie ujemna, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty uzgodnionej w ramach Umowy sprzedaży.
23. Przedsiębiorca nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony zgodnie postanowiły inaczej.
24. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich informacji, w których posiadanie wszedł w wyniku lub w związku z zawarciem ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek innej transakcji ze Sprzedawcą, w tym w szczególności dotyczących Umowy Sprzedaży lub Sprzedawcy, w tym między innymi (ale nie wyłącznie) dot. know-how, dokumentów, informacji operacyjnych, finansowych, marketingowych, oraz wszelkich inne informacje, których charakter może być poufny bez względu na formę ich ujawnienia czy pozyskania.
25. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zachowania poufności ww. informacji również po dniu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży czy innej transakcji ze Sprzedawcą oraz wykorzystywania takich informacji jedynie dla celów realizacji Umowy sprzedaży lub innej transakcji zawartej ze Sprzedawcą. Ujawnienie takich informacji jakiejkolwiek osobie trzeciej może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemna zgodą Sprzedawcy, chyba, że informacje te mają być ujawnione zgodnie z ciążącym obowiązkiem prawnym jakimkolwiek organom administracyjnym, sądom lub władzom.
26. Powyższych zapisów nie stosuje się do Umów sprzedaży z Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentom, w zakresie w jakim znajdą wobec nich zastosowanie przepisy dot. Konsumentów.
27. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków zawartej Umowy sprzedaży, w tym w szczególności opóźnienia w zapłacie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu Internetowego.

XX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. O ile inaczej nie wskazano na stronach Sklepu, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów wideo, opisów Produktów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu internetowego, Usługi lub ich elementów, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiot trzecich, w tym użytkowników stron Sklepu i Klientów.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcę.
4. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy lub wystawione publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
5. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
6. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie w/w danych w wykazie Klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. na stronach internetowych Sprzedawcy.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Sprzedawca może wprowadzać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
a. Zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni
wpływających na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron;
b. Wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu
instytucje mające wpływ na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron, jak również
nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;
c. w przypadku zmian w zakresie świadczonych w Sklepie internetowym Usług czy funkcjonalności; w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego czy poszczególnych Usług, jak również zmian polegających na zakończeniu świadczeniu danej Usługi, jej zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności;
d. konieczności usprawnienia Usług, funkcjonalności lub działania Sklepu internetowego,
zapobieganie nadużyciom, czy konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;
e. wystąpienie konieczności zmian redakcyjnych, w tym konieczności usunięcia niejasności lub
wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.
4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie Konta.
5. Zmiany Regulaminu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami mogą być wprowadzane w okresach krótszych niż wskazane w ppkt. 4 powyżej.
6. Sprzedawca może zamieszczać na stronach internetowych Sklepu treści reklamowe dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Sklepu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
7. Podział Regulaminu na jednostki redakcyjne ma charakter pomocniczy i nie wpływa na interpretację poszczególnych jego postanowień.
8. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie winny być interpretowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w braku takiej definicji powinny być interpretowane zgodnie ze znaczeniem przypisywanym im w orzecznictwie, doktrynie lub przy uwzględnieniu powszechnie przypisywanego im znaczenia, w szczególności biznesowego i ekonomicznego.
9. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.
10. Jeżeli niniejszy Regulamin występuje w wersji dwu- lub wielojęzycznej, to w razie rozbieżności językowych, wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa Regulaminu.